Cardinal Theme

اطلاعیه

قابل توجه دانشجويانی كه در درس تربيت بدنی شامل معافيت پزشكی می شوند

قابل توجه دانشجويانی كه در درس تربيت بدنی شامل معافيت پزشكی می شوند

1. گواهی پزشک متخصص به‌علاوه ضمائم (عکس . آزمایش . اسکن و.... ) را تحویل درمانگاه ( خانم تورچی ) داده و از ایشان وقت بگيرید.


2. در موعد مشخص شده پس از تایيد پزشک دانشگاه گواهی ایشان را تحویل دفتر گروه عمومی (خانم محبت‌پور) داده تا پس از امضای مدیر گروه عمومی جهت ارائه به استاد مورد نظر اماده شود.


3.روزهای حضور پزشک دانشگاه سه شنبه‌ها می باشد. مهلت انجام امور مربوطه تا ۲٤ مهر ۱۳۹۷ می‌باشد و این تاریخ قابل تمدید نمی‌باشد بدیهی است به مراجعات بعد از این تاریخ پاسخی داده نمی‌شود                                                                                                        گروه عمومی و دروس معارفی