پيشرفت طرح ملى آسيب شناسى و شناسايى فرصت هاى اشتغال و کارآفرينى در 20 رشته تحصيلى دانشگاهى تشريح شد

مهندس سیروس دشتی، معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (ستفا) جهاد دانشگاهی گفت: آسیب شناسی و شناسایی ف ...

28 دی 1396 - 10:24

مهندس سیروس دشتی:

امیدواریم طرح پایلوت یکساله، الگوی موفقی از مرکز مشاوره و هدایت شغلی باشد

28 دی 1396 - 10:22

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها