همکاری مشترک دانشکده گردشگری و موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران

در راستای توسعه همکاری های علمی و آموزشی در حوزه زیر ساخت های نرم افزاری مدیریت شهری در عرصه گردشگری تفاهمنامه همکاری میان دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و ...

25 مرداد 1396 - 08:25

توسط دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ

دستگاه پیشرفته هوشمند ساز خودرو طراحی و ساخته شد

23 مرداد 1396 - 14:59

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

سیناپرس