اضافه شدن رشته‌های «بیم‌سنجی»، «صنایع دستی» و «علوم کامپیوتر» به دوره‌های دایر دانشگاه علم و فرهنگ

مجوز رشته‌های «بیم‌سنجی» و «صنایع دستی» در مقطع کارشناسی ارشد و  رشته «علوم کامپیوتر»در مقطع کارشناسی  برای دانشگاه علم و فرهنگ صادر شد.

06 تیر 1401 - 00:00

انتظارات جدید دانشجویان از دانشگاه‌ها

‎دانشگاه ها و نظام آموزشی کشور طی دوسال اخیر به دلیل کرونا بارها با بحران های مختلف رو به رو شده و مجبور به مدیریت بحران و طراحی پلتفرم های ارائه خدمات آموزشی نو ...

05 تیر 1401 - 00:00

خدمات و پیوندهای مهم